• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Złożenie deklaracji DT–1 z załącznikami (DT-1/A).

Formularze deklaracji wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/    oraz poniżej.

OPŁATY:
Stawki podatku od środków transportu według aktualnej Uchwały Rady Gminy Babice
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Deklaracja, decyzja
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Babice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
INNE INFORMACJE:
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton, 
d) autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje:
a) przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
b) przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
c) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do:
a) złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji.

Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z zastrzeżeniami:
a) jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata.
b) od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
c) jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.

Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach:
a) wyrejestrowania pojazdu,
b) wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela pojazdu obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnik również ma obowiązek złożyć deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych.

W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji DT-1 podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji.

Niezłożenie deklaracji DT-1 w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.

W przypadku niedokonania wpłaty w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma zatem prawo upomnieć się za okres do 5 lat wstecz.

SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Referat Finansów - Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice
I piętro, pokój 118
Tel. 32 620-11-30 wew. 34
WNIOSKI, FORMULARZE: