• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Gminna Rada Seniorów

HISTORIA POWSTANIA:

W Gminie Babice w okresie od września do grudnia 2016 roku realizowany był projekt „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Z inicjatywy seniorów Gminy Babice uczestniczących w projekcie w dniu 08 grudnia 2016 roku Rada Gminy Babice jednogłośnie podjęła Uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Babice, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach. Zgodnie ze statutem, skład Rady Seniorów wynosi 10-14 radnych, w tym radni seniorzy, w liczbie stanowiącej, co najmniej połowę składu. Na radnych seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Babice, które ukończyły 60 rok życia, nie więcej niż 3 osoby z zamieszkałych w danym sołectwie. Podmioty działające na rzecz osób starszych oraz Wójt Gminy są także uprawnieni do zgłaszania kandydatów na radnych. Radni pełnią swoje funkcje społecznie.
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia daty wyborów.

Do zadań Rady, jako organu konsultacyjno-doradczego należy m.in.:
-  współpraca z organami Gminy Babice – składanie wniosków w istotnych problemach dotyczących potrzeb i oczekiwań seniorów,
-  monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy oraz inicjowanie działań mających na celu integrację społeczną seniorów oraz zaspokojenie ich potrzeb,
-  podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, szczególnie w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki,
-  podejmowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,
-  opiniowanie przedstawionych Radzie projektów i uchwała Rady Gminy z zakresu spraw dotyczących osób starszych,
-  koordynowanie imprez na rzecz seniorów w Gminie Babice, przekazywanie społeczności lokalnej informacji o działaniach na rzecz seniorów,
-  współpraca z organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problemami ludzi starszych,
-  budowanie pozytywnego wizerunku seniora,
-  informowanie  społeczeństwa o potencjale społecznym seniorów, jak również  ich potrzebach i oczekiwaniach.