• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Statut

Załącznik do uchwały Nr XII/64/2003 Rady Gminy Babice
z dnia 24 października 2003 r.

z uwzględnieniem zmian wynikających z :

- rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody z 17.11.2003 r.
- wyroku WSA w Krakowie z 9.03.2004 r.
- uchwały Rady Gminy Babice Nr XXXIII/254/2005 z 3.06.2005 r.
- uchwały Rady Gminy Babice Nr XLI/333/2009 z 18.12.2009 r.
- uchwały Rady Gminy Babice Nr II/7/2010 z 10.12.2010 r.
uchwały Rady Gminy Babice Nr LI/379/2018 z 26.09 2018 r.
uchwałą Rady Gminy Babice Nr VII/38/2019 z 27.02.2019 r.

 

STATUT GMINY BABICE
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Babice,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Babice, komisji Rady Gminy Babice,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Babice,
5) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy Babice oraz korzystania
z nich.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Babice,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Babice,
3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Babice,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Babice,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Babice,
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Babice.

Rozdział II. Gmina
§ 3. 1. Wspólnotę samorządową Gminy Babice stanowią jej mieszkańcy.
2. Gmina Babice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji
życia publicznego na swoim terytorium.
§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Chrzanowskim, w Województwie Małopolskim i obejmuje obszar
54,4 km2.
2. Granice terytorialne Gminy wraz z podziałem na sołectwa określa mapa w skali 1:50.000, stanowiąca
załącznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa.
§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek zamku na zielonym tle, wpisany w kształt tarczy. W dolnej części
tarczy umieszczona jest stylizowana litera B. Herb został wprowadzony uchwałą Nr IV/16/90 Rady Gminy
Babice z dnia 13 sierpnia 1990 r.
2. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 3 do Statutu Gminy.
3. Zasady używania herbu określa Rada w odrębnej uchwale.
4. Wzór flagi oraz zasady jej używania określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.
§ 7. 1. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Babice.
2. Gmina posiada osobowość prawną.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy - SOŁECTWA
§ 8. Teren Gminy Babice zostaje podzielony na następujące sołectwa:
Babice, Jankowice, Mętków, Olszyny, Rozkochów, Wygiełzów, Zagórze.
Granice sołectw określa załącznik Nr 1 do Statutu Gminy.
§ 9. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic
rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone
konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
§ 10. Uchwały, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich
mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez radę sołecką.
3. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich
oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach sołectw.
§ 12. Rada Gminy w statucie sołectwa określa sposób bezpośredniego korzystania przez sołectwo z mienia
komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie
przez organy jednostki pomocniczej (sołectwa) względem mienia oddanego jej do korzystania.
§ 13. 1. Jednostki pomocnicze (sołectwa) prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Sołectwa gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki
na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Dochody sołectw mogą stanowić między innymi udziały w podatkach i opłatach lokalnych, a ich
wielkość określają oddzielne uchwały Rady.
4. Księgowość środków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.
§ 14. 1. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada w tym zakresie
informacje Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze Gminy podlegają nadzorowi organów Gminy.
§ 15. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania na takich samych
zasadach jak radnych, sołtysów o sesji rady gminy.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
§ 16. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, z zastrzeżeniem materii referendum
gminnego.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 17. 1. Rada działa na sesjach, oraz poprzez swoje komisje.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 18. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) Dwóch Wiceprzewodniczących,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe, wymienione w Statucie,
5) doraźne komisje do określonych zadań,
6)  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 19. 1. 2) Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Budżetowa, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa;
3) Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
4) Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
5)  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań,
określając ich skład i zakres działania.
§ 20. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta
poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
5. Radni odbywają szkolenia – proceduralne bezpośrednio po wyborze oraz szkolenia tematyczne
przynajmniej raz w roku, według ustalonej przez nich tematyki.
§ 21. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policję sesyjną,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 22. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego
z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na
wakujące stanowisko.
§ 23. 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 21 Statutu, jest upoważniony do
reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący,
osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.
§ 24. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub
Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§ 25. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący.
§ 26. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 27. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Urząd Gminy.

Rozdział V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 28. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji,
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych
wydawanych na podstawie ustaw.
2. Rada może podejmować również:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Uchwały, o jakich mowa w niniejszym paragrafie a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie są
sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
§ 29. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
5. Przewodniczący Rady ustala roczny harmonogram terminów obrad Rady Gminy, dotyczących
w szczególności spraw budżetu, stawek podatku, trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji
pozarządowych, rocznych raportów jednostek organizacyjnych oraz monitorowania strategii rozwoju.
Harmonogram podlega publikacji na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
sołectwach.
2. Przygotowanie sesji
§ 30. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprzewodniczących.
4. 6) O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na
7 dni przed terminem obrad, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania
z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu
sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez 5 radnych
tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień
i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 31. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób
zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą Wójt, Zastępca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
podlegających kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 32. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 33. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.
§ 34. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu
na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe
obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady
przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§ 35. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach
określonych przez Przewodniczącego Rady
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 29 ust. 4.
§ 36. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania
posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 37. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden
z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania
jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 38. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram
sesję Rady Gminy Babice”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 39. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.
§ 40.  Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie porządku obrad,
2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska.
§ 41. 1.  Sprawozdanie o jakim mowa w § 40 pkt. 2 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez
komisje.
§ 42. [skreślony]
§ 43.  [skreślony]
§ 44. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając
dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może
także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 45. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3.  Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek
obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy
przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję
i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród
publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę
sesji.
§ 46.  [skreślony]
§ 47. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu Wójtowi i radnym poza kolejnością w sprawie wniosków
natury formalnej, w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za”
i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 48. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić
inaczej.
2. Osoba zainteresowana zawiadamiana jest pisemnie o terminie sesji, na której rozpatrywana będzie
sprawa ją dotycząca.
§ 49. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza
przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie
debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady
może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porządku głosowania.
§ 50. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę
„Zamykam … sesję Rady Gminy Babice”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 51. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
§ 52. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 53.  Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady,
sporządza z każdej sesji pisemny protokół.
§ 54.  1. Pisemny protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery
uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) ustalony porządek obrad,
5) przebieg obrad z uwzględnieniem istotnych faktów,
6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów
nieważnych,
7) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej Protokół,
8) przewidziane załączniki.
2. Pisemny protokół winien być sporządzony w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji.
§ 55.  [skreślony]
§ 56. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty
przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone
na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
4. Uchwały
§ 57. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada 5 radnych, komisje rady oraz Wójt, chyba że przepisy prawa
stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
§ 58. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich
powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi,
zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
§ 58a.  Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 59.  1. Ostateczną treść projektu uchwały oraz wniosku, z wyjątkiem wniosku formalnego redaguje
i przedstawia przed głosowaniem powołana na sesji spośród radnych komisja uchwał i wniosków.
2. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków, przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje
i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby wniosek nie budził wątpliwości co do intencji
wnioskodawcy.
3. Przy braku sprzeciwu ze strony radnych, komisja uchwał i wniosków przed głosowaniem może wskazać
odpowiedni dokument zawierający treść projektu uchwały, bądź wniosku, bez jego odczytywania.
4. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć
potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
5. Pod uchwałą Rady Gminy podjętą na sesji przewodniczący składa własnoręczny podpis. W razie
niedającej się usunąć przeszkody uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez przewodniczącego
obrad – podpis składa Przewodniczący Rady.
§ 60. 1. Urząd Gminy ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz
z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich
treści.
5. Procedura głosowania
§ 61.  1. Radny głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie utrwalenia imiennego
wykazu głosowania opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to
dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od głosu”.
2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn
technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny
po wywołaniu kolejno z listy przez przewodniczącego, wypowiada się czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub
wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy – o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania –
„wstrzymuje się od głosu”.
§ 62. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady
Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza
je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 63. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził
wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli
może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który
z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej
poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 64. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te
poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych
nie poddaje się pod głosowanie.
4. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
5. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości
ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny
do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 65. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która
uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się
do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub
wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
§ 66. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek
lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem,
przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy
za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie
oddanych głosów.
6. Komisje Rady
§ 67. 1. Radni i kluby radnych uprawnieni są do zgłaszania kandydatów do komisji.
2. Zgłaszany kandydat zobowiązany jest potwierdzić zgodę na kandydowanie.
3. Przed głosowaniem kandydat odpowiada na pytania radnych.
4. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
5. Przewodniczący komisji są wybierani na sesji Rady w pierwszej kolejności a następnie Rada powołuje
pozostałych członków komisji.
6. Członkowie Komisji mogą wybrać ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
7. Przedstawiciel klubu traci członkostwo w komisji rewizyjnej:
1) w przypadku utraty członkostwa klubu,
2) w przypadku wycofania przez klub kandydatury przedstawiciela W tym celu Rada Gminy podejmuje
uchwałę o odwołaniu.
§ 68. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada
w odrębnych uchwałach.
2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 69. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 70. 1.  Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia w tym samym czasie i miejscu, według tego
samego porządku obrad, sporządzając odrębne protokoły i przeprowadzając odrębne głosowania. Wspólnemu
posiedzeniu przewodniczy wybrany na wstępie przewodniczący jednej z nich.
2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
3. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę
komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 71. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.
§ 72. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania
z działalności komisji.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.
§ 74. Opinie i wnioski komisji uchwalane
7. Radni
§ 75. 1.  Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach za pomocą urządzenia rejestrującego obecność
i podpisem na liście obecności, natomiast na posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją
nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego
komisji.
§ 76.  [uchylony]
§ 77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy,
Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu
złożenie wyjaśnień.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 78. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni
wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 79. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego,
chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed
przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 80. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych
członków w liczbie 1 do 3.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 81. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca
Przewodniczącego Komisji.
§ 82.  [uchylony]
2. Zasady kontroli
§ 83. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym
wykonanie budżetu Gminy.
§ 84. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanym w uchwałach Rady.
§ 85. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego
podmiotu,
2) problemowe obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione
w toku postępowania danego podmiotu.
§ 86. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem,
o jakim mowa w ust. 1.
§ 87. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem,
co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań
(kontrola wstępna).
2. Rada ustala przedmiot i zakres zadań kontrolnych wykonywanych przez Komisję Rewizyjną.
3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 wykonywane są niezwłocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej
decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.
§ 88. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę
kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 83 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być
wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 89. 1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej
z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który
dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Zespoły przeprowadzają kontrole na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.
§ 90. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący
niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta lub Przewodniczącego Rady
wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów
i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
§ 92. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 93. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia
protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontrolujących,
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania
protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 94. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi
dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 96. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty
podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik
kontrolowanego podmiotu. W przypadku, o którym mowa w § 94, ust. 1 termin przekazania protokołu wynosi
6 dni.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 97. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia pierwszej
sesji w danym roku kalendarzowym.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić całość lub część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania
kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 98. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie na pierwszej sesji w danym roku kalendarzowym roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi
z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po
podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 99. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz na zlecenie Rady.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez
wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 100. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 101. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 102. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę
fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy
i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem
komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 103. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie
kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
§ 1031.  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
2. Przewodniczącego wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji.
4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.
5. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji lub utrata przez niego mandatu
nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż 3 osoby.
§ 1032.  1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych
do Rady Gminy:
a) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
b) wniosków,
c) petycji składanych przez obywateli.
2. Jeżeli Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez
obywateli, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie informuje o tym
Przewodniczącego Rady.
§ 1033.  1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku
ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może:
a) Wystąpić do Wójta Gminy lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie
stanowiska,
b) Zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,
c) Przeprowadzić czynności kontrolne.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa
w ust. 2 wydaje opinie w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz
przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.
§ 1034.  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach, w obecności co najmniej
połowy składu Komisji.
2. Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenia nie później niż w terminie 21 dni od daty wpływu
skargi, petycji lub wniosku oraz kieruje jej pracami.

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
§ 104. 1.  Grupa przynajmniej 3 radnych może utworzyć klub radnych.
2. Utworzenie klubu radnych następuje przez przyjęcie wspólnego oświadczenia podpisanego przez
członków klubu i zawiadomienie o tym Przewodniczącego Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
4) Regulamin Klubu.
4. Klub radnych ma prawo do:
- inicjatywy uchwałodawczej,
- zgłaszania wniosków i zapytań,
-  [skreślone]
- występowania ze swoim stanowiskiem na sesji Rady Gminy.
5. Klub radnych może odbywać swoje posiedzenia, na których omawia bieżące sprawy, które są
przedmiotem prac Rady Gminy oraz sprawy będące przedmiotem zainteresowania członków klubu.
Za posiedzenia klubu dieta i zwrot kosztów podróży nie przysługuje. Posiedzenia te mogą odbywać się
w pomieszczeniach Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem.
6. Klub wybiera ze swego grona przewodniczącego klubu, który reprezentuje klub na zewnątrz, w tym
w kontaktach z Przewodniczącym Rady, Wójtem Gminy, komisjami Rady.
7.  [skreślony].
8. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 105. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Kluby uchwalają własne regulaminy.
3. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem
klubów.
4. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
zwykłą większością w obecności co najmniej połowy liczby członków klubu.
§ 106. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu
działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
Rozdział VIII. Tryb pracy Wójta
§ 107. Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, na mocy przepisów obowiązującego prawa,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 108. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 109. Komisje Rady mogą żądać przybycia wójta na ich posiedzenie.

Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji Rady
i Wójta.
§ 110. 1. Działalność organów kolegialnych gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać
wyłącznie z ustaw.
2. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obywatele mają prawo dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych i korzystania z nich.
3. Dostęp i korzystanie polega na przeglądaniu dokumentów oraz sporządzaniu z nich notatek i odpisów.
4. Uwierzytelnienie odpisów odbywa się według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
5. Dostęp następuje przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ustaw, a w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o zamówieniach publicznych,
Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Udostępnienie następuje w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach w wyznaczonym czasie.
7. Dokumenty przekazywane są przez Przewodniczącego Rady i przez Wójta Gminy.
8. Wątpliwości do zakresu udostępnionych dokumentów rozstrzygają:
1) Przewodniczący Rady Gminy - odnośnie dokumentów Rady Gminy,
2) Wójt Gminy - odnośnie innych dokumentów.
§ 111.  [skreślony]
§ 112. 1. Dokumenty udostępnia się również:
1) z zakresu działania Rady i Komisji - na stanowisku d/s obsługi Rady,
2) z zakresu działania Wójta oraz Urzędu w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu,
2. Dokumenty udostępniane są również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych
Urzędu Gminy Babice.

Rozdział X. Gospodarka Finansowa Gminy
§ 113. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
§ 114. 1. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt Gminy
przedstawia Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Budżet Gminy powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Bez zgody Wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących
zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych
dochodów bez jednoznacznego ustanowienia źródeł tych dochodów.
§ 115. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
3. Wójt ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów
prawa miejscowego.
§ 116. Wójt Gminy składa coroczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w terminie do dnia
31 marca następnego roku. Sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przed udzieleniem
Wójtowi absolutorium.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe
§ 117. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego. Zmiany statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.