• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Gminy Babice

15 lutego 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXI sesja Rady Gminy Babice.

1. Otwarcie LXI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z ochroną gatunkową zwierząt.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2023 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Babice na lata 2023 - 2026”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 2727/52, o pow. ok. 0,0191 ha, położonej w Jankowicach, będącej własnością Gminy Babice na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr III/19/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Babice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
18. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Babice na 2023 rok.
19. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa za rok 2022.
20. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej za rok 2022.
21. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
22. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Gminy Babice za rok 2022.
23. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
24. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
25. Odpowiedzi na wolne wnioski.
26. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Gminy Babice.

sesja online