• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Monitoring

1 czerwca 2018

Monitoring – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Urząd Gminy w Babicach informuje, iż:

 

• Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy w Babicach z siedzibą w Babicach, przy ul. Krakowskiej 56, reprezentowany przez Wójta Gminy;
• Urząd Gminy w Babicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail ochrona.danych@babice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
• Państwa dane osobowe (w postaci monitoringu wizyjnego) przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• Dane w systemie monitoringu (zapisy z monitoringu) przetwarzane będą przez okres 21 dni;
• Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;
• Odbiorcami zapisów z monitoringu będą wyłącznie Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
• Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.