• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Deratyzacja na terenie Gminy Babice

28 kwietnia 2016

Zarządzenie Nr 71 /2016 Wójta Gminy Babice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice.

Zarządzenie Nr 71 /2016
Wójta Gminy Babice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2013r., poz. 947 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20.12.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice zarządzam, co następuje:


§ 1

Zarządza się powszechną akcję deratyzacji na terenie Gminy Babice w terminie wiosennym, tj. od dnia 02 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.

§ 2

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.
2. Celem skutecznego przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
a) usunięcia z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
b) wyłożenia na nieruchomości trutek ze szczególnym uwzględnieniem miejsc potencjalnego występowania gryzoni (śmietniki, komórki, piwnice, budynki gospodarcze itp.), w trutkę należy zaopatrzyć się na koszt własny,
c) dokonania napraw w budynkach i pomieszczeniach wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach),
3. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką. Należy zatem umieścić wyraźne napisy ostrzegawcze:
„UWAGA TRUCIZNA!
GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!”
5. Miejsca wyłożenia preparatów, w miarę możliwości dobrać tak, aby były niedostępne dla osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych i ptaków.
6. W czasie wyłożenia preparatów dokonywać codziennych oględzin pomieszczeń, w których zostały zastosowane i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych
w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt.
7. Zabiegi deratyzacji i oczyszczania pomieszczeń z padłych zwierząt przeprowadzać w odzieży ochronnej, wynikającej ze spodziewanych zagrożeń dla zdrowia ludzi, stosownie do zapisów zawartych w kartach charakterystyki poszczególnych preparatów.
8. Nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.
9.W dniu 11 czerwca 2016 r. zebrać pozostałości trutki i następnie przekazać je do utylizacji uprawnionym do tego celu zakładom.
10. Wskazane, by w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły uprawnione zakłady DDD posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania akcjami deratyzacji, znające dobrze zarówno biologię gryzoni, ich zwyczaje, preferencje jak i nowoczesne preparaty biobójcze oraz potrafiące profesjonalnie przygotować program monitorowania obecności gryzoni
w obiekcie. Firmy te powinny ponosić odpowiedzialność w zakresie skuteczności przeprowadzanych akcji deratyzacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Babice.


WÓJT GMINY BABICE