• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Sprzedaż nieruchomości w Babicach

7 lutego 2012
Wójt Gminy Babice ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babice
Wójt Gminy Babice ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Babice jako działka numer 1151 o pow. 0,4676 ha, objętej księgą wieczystą numer KR1C/00047101/1.
Nieruchomość ta położona jest przy ulicy Zakopiańskiej charakteryzuje się regularnym prostokątnym kształtem.
Działka znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babice nieruchomość usytuowana jest na terenie przeznaczonym pod: „tereny rozwoju aktywności gospodarczej – pozarolniczej”.
Cena wywoławcza wynosi: 285 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy zł).
Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić w gotówce do dnia 06.03.2012r. włącznie, na konto Gminy.
Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w danym roku.
Wylicytowana cena sprzedaży działki płatna będzie w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferencyjnej w dniu 12 marca 2012r. o godzinie 12:00.

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 - 13:00, do dnia 28.02.2012 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (032) 620 11 25, wew. 51.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice oraz podana została na stronie internetowej www.babice.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babicach w godzinach pracy- pokój 115,
tel. (032) 620 11 25, wew. 51.