• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Wójta Gminy Babice

29 lipca 2010

WÓJT GMINY BABICE informuje zainteresowane podmioty realizacją zadania publicznego Gminy Babice w zakresie  gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i ochrony przed powodzią.

     WÓJT GMINY BABICE informuje zainteresowane podmioty realizacją zadania publicznego Gminy Babice w zakresie  gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i ochrony przed powodzią. W budżecie 2010 r. jest zabezpieczona kwota 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na w/w cel.
     Zainteresowane podmioty prosimy o składanie wniosków na realizację zadania w terminie do 29 sierpnia 2010r. na Dzienniku Podawczym nr 1 Urzędu Gminy Babice przy ul. Krakowskiej 56, 32-551 Babice. Wniosek dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Babice www.babice.pl oraz  w pok.106.
     Wniosek powinien zawierać:
- pełną nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, dane osoby lub osób  uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
- zakres  działania podmiotu wynikający ze statutu lub dokumentu rejestracji,
- zakres rzeczowy robót projektu proponowanego do sfinansowanego  oraz miejsce i wartość szacunkową tych robót (kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji projektu) oraz wskazanie źródła finansowania projektu, w tym wysokości dotacji z budżetu gminy.
     Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że  wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa  do otrzymania dotacji, w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
     Wnioski będą podlegać ocenie Wójta Gminy Babice zgodnie z Uchwałą Nr IX/68/2007 Rady Gminy Babice z dnia 1 sierpnia 2007r.

Z up. Wójta - Stanisław Bajer Kierownik Referatu Gospodarczego