• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Organizacje pozarządowe


FUNDACJA VIRIBUS UNITIS - "Połączonymi siłami"

Forma organizacji: Fundacja
Siedziba: Babice, ul. dr Jana Gołąba 2 32-551 Babice tel./fax. 32 622 93 52
Adres e-mail:
 kontakt@fundacja-viribus-unitis.pl
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS0000164462 z dnia 13.06.2003 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskano w 2005 r.
NIP : 628 20 51 105
REGON :  356730702
Konto : BS Chrzanów 51 8444 0008 0000 0079 3960 0001
Zarząd w składzie :

Krzysztof Wilk – Prezes Zarządu
Genowefa Brandys – Wiceprezes Zarząd
Andrzej Szarek - członek Zarządu

Cele statutowe i realizowane zadania:

Fundacja została powołana w celu wspierania procesu rozwoju społeczeństwa m.in. poprzez:
• prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, życia i pomocy społecznej a także rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
• organizowanie i prowadzenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ubogim i starszym,
• prowadzenie wszechstronnej działalności naukowej i oświatowej,
• prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju intelektualnego, zawodowego, także kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu
• przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy i ochrony praw konsumenta
• współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi dla osiągnięcia celów statutowych.

Fundacja Viribus Unitis prowadzi działalność w formie Placówki Wsparcia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pogorzycach. 
Placówka Wsparcia Dziennego skupia dzieci i młodzież, ma ona charakter lokalny o zasięgu gminny. Wychowankowie w ramach pracy placówki mają zapewnioną opiekę po zajęciach szkolnych od poniedziałku do piątku, stworzone warunki do nauki własnej. Prowadzone są zajęcia edukacyjne, kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjne  przy pomocy wychowawców i wolontariuszy. Podopiecznym  umożliwia się  rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu (zawody sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, folklorystyczne,  wycieczki turystyczne i krajoznawcze, udział w imprezach kulturalnych, organizowanie własnych przedstawień teatralnych). Wychowankowie są  również dożywiani w ramach działalności Fundacji.  
Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby psychicznie chore i upośledzone umysłowo, wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajania ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań, jakie może podejmować pomoc społeczna, zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymywania postępującej regresji. Placówka ma charakter ponadlokalny. Uczestnicy Domu rekrutowani są na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Osoby oczekujące na przyjęcie korzystają z zajęć w formie klubowej. W ramach pracy ŚDS prowadzi się: prace rehabilitacyjne na różnych poziomach z zastosowaniem indywidualizacji ze względu na różnicowane możliwości psychofizyczne użytkowników, trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia zajęciowa: muzykoterapia, terapia przez sztukę, terapia przez pracę, socjoterapia, poradnictwo socjalne. 

Szkoła Podstawowa w Pogorzycach jest szkołą publiczną, całkowicie bezpłatną dla której Fundacja Viribus Unitis jest organem prowadzącym od 1 września 2006 roku. Nadzór merytoryczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. W szkole jest realizowane nauczanie w zakresie klasy od „0" do „VIII". Zapewniamy edukację w wykonaniu wysokokwalifikowanej kadry.
    Przeznacz 1 % podatku na naszą Fundację. Dziękujemy.

 


STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWIECKIEJ

Forma organizacji: Stowarzyszenie
Siedziba: Wygiełzów, ul. Lipowiecka 3 32-551 Babice
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS0000007632 z dnia 20.11.2004 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP : 628-19-55-336
REGON : 357105403
Konto : BPH Chrzanów 44 1060 0076 0000 3200 0109 6498
Zarząd w składzie : Grzegorz Piotrowski - Przewodniczący Zarządu
Agata Wierzbic - V-ce Przewodniczący Zarządu
Katarzyna Mik Ohlaszeny - Skarbnik
Grażyna Murzyn - Sekretarz
Bolesław Śmiałek - Członek Zarządu
Cele statutowe : Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej powstało w 1999 roku z inicjatywy mieszkańców Wygiełzowa. Istotą naszej działalności jest aktywizacja społeczności powiatu chrzanowskiego w zakresie kultury, sztuki, sportu i rekreacji, prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży. więcej ...
    Przekaż 1 % podatku na nasze Stowarzyszenie

 


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAGÓRZA

Forma organizacji: Stowarzyszenie
Siedziba: Zagórze, ul. Piłsudskiego 149 32-555 Zagórze
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS0000273656 z 2007 r.
NIP : 628-21-50-698
REGON : 120417141
Konto :  
Zarząd w składzie :  
Cele statutowe :
 1. Prowadzenie społecznej, nieodpłatnej działalności, również w ramach organizacji pożytku publicznego, na rzecz ogółu mieszkańców;
 2. Współpraca i wzajemna pomoc z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i doradztwo w sprawach organizacyjno-ekonomicznych mające wpływ na poprawę warunków życiowych oraz ustawicznego podnoszenia stopy życiowej mieszkańców Zagórza;
 3. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską;
 4. Współpraca i wzajemna pomoc z innymi podobnymi organizacjami z terenu Europy i świata a w szczególności wymiana turystyczna dzieci i młodzieży w celu wzajemnej nauki języka i dorobku kulturalnego;
 5. Pozyskiwanie środków z programów pomocowych Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rozwój bazy turystycznej i ogólnego rozwoju Zagórza;
 6. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia i inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji ;
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków;
 8. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

 


STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW BABIC "IMPULS"

Forma organizacji: Stowarzyszenie

Siedziba:

Strona WWW:

Babice, ul. Zakopiańska 23, 32-551 Babice

http://www.impuls.babice.pl/

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000177338 z dnia 22 października 2003
NIP : 628-20-58-248
REGON : 356765698 
Konto : BS Chrzanów 0/Babice 10 8444 0008 0010 0110 3438 0001
Zarząd w składzie : Katarzyna Martyka - Prezes Zarządu
Zdzisław Bachowski  - V-ce Prezes Zarządu
Beata Rusek - Sekretarz
Cele statutowe : Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców i sympatyków Babic, a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi oraz stałego podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców. więcej...

 


STOWARZYSZENIE KULTURY, SPORTU I ROZWOJU WSI OLSZYNY

Forma organizacji: Stowarzyszenie

Siedziba:

Olszyny, ul. Zatorska 36, 32-551 Babice 

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS nr 0000015390 z dnia 31 maja 2001; zmiana statusu na pożytek publiczny 2009 rok

NIP : 628-19-80-073
REGON : 357199551 
Konto : 28 8444 0008 0010 0199 5899 0001
Zarząd w składzie :

Janik Tadeusz - Przewodniczący
Paliwoda Jan - Zastępca przewodniczącego
Sobczyk Zofia - Skarbnik
Tarabuła Wieslaw - Członek Zarządu

Cele statutowe :

- działanie na rzecz kultury, sportu i rozwoju wsi Olszyny
- ochrona i promocja zdrowia
- działnia na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalnośc wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Przekaż 1 % podatku na nasze Stowarzyszenie

 


OSP ROZKOCHÓW

Forma organizacji: Stowarzyszenie

Siedziba:

Rozkochów, ul. Chemików 2, 32-551 Babice

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000040259 z dnia 18.10.2001 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskano 22.06.2011 r.

NIP : 628-20-14-021
REGON : 356270525
Konto : BS w Chrzanowie o/Babice 09 8444 0008 0010 0107 5213 0001
Zarząd w składzie :

Prezes - Jan Halbina
W-ce prezes, naczelnik - Marcin Halbina
Z-ca naczelnika - Konrad Głownia
Sekretarz - Izabella Prochal-Kuchcińska
Skarbnik - Janusz Janiec
Gospodarz - Adrian Topół
Członek Zarządu - Stanisław Rokosz

Cele statutowe :

- Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.-
- Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
- Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
- Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno-rozrywkowej.
- Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
- Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
- Organizowanie i prowadzenie obozów szkoleniowo-rekreacyjnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- Prowadzenie działalności mającej na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Przekaż 1 % podatku na nasze Stowarzyszenie

 


STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPORTOWE "LIPOWIEC"

Forma organizacji: Stowarzyszenie

Siedziba:

 Wygiełzów, ul. Oświęcimska 19, 32-551 Babice

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 KRS 0000330079 z dnia 25.05.2009 r.

NIP :  628-22-12-985
REGON :  120943912
Konto :  BS w Chrzanowie 25 8444 0008 0000 0102 7200 0001
Zarząd w składzie :

 Ziajka Zygmunt - Prezes
 Batory Andrzej – Wiceprezes
 Biel Józef, Samborski Jacek, Lelito Władysława – Członek  Zarządu
 Doległo Edward – Wiceprezes

Cele statutowe :

Celem Stowarzyszenia jest integracja i aktywizacja środowisk lokalnych poprzez działalność kulturalną, sportową i oświatową oraz dążenie do podniesienia standardu życia mieszkańców. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju intelektualnego, zawodowego a także kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu
- prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody
- przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy i ochrony praw konsumenta
- organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń
- prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej
- współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi dla osiągnięcia celów statutowych

 


STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW "WESOŁA JESIEŃ"

Forma organizacji:  Stowarzyszenie

Siedziba:

 Zagórze, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 149, 32-555 Zagórze

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 KRS 0000387069

NIP :  628-22-50-939
REGON :  121539596
Konto :  
Zarząd w składzie :

 Macuda Władysława - Prezes
 Likus Maria – Wiceprezes
 Kurzawa Grażyna, Celarek Maria, Bil Jerzy - Członek

Cele statutowe :

 - Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców Zagórza, a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi i stałego podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców
- Działalność charytatywno-opiekuńcza, w tym z zakresu opieki społecznej
- Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
- Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
- Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania (w tym rozwijanie społeczeństwa internetowego)
- Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
- Reprezentowanie interesów społeczeństwa w kontaktach z instytucjami publicznymi
- Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność doradczą dla społeczeństwa – doradztwo prawne, podatkowe, konsulting itp.
- Wspieranie innych inicjatyw społecznych i działań do realizacji celów Stowarzyszenia
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 


STOWARZYSZENIE "WŁOSIEŃ"

Forma organizacji: Stowarzyszenie

Siedziba:

 ul. 3-go maja 8, 32-551 Babice

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 KRS 0000279801

NIP :  628-21-58-062
REGON :  12046289700000
Konto :  
Zarząd w składzie :

 Mucha Józef – Prezes
 Bajer Bożena – Wiceprezes
 Knapik Katarzyna – Sekretarz
 Cygan Marcin, Knapik Aleksander – Członek Zarządu

Cele statutowe :

 - Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców Babic a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego rozwoju wsi i stałego podnoszenia jakości życia jej mieszkańców
- Działalność charytatywno-opiekuńcza
- Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
- Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów patologii społecznych
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
- Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania tradycji, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Dbanie o ład przestrzenny i bezpieczeństwo mieszkańców
- Reprezentowanie interesów społeczeństwa w kontaktach z administracją samorządową i państwową
- Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- Wspieranie innych inicjatyw społecznych i działań do realizacji celów Stowarzyszenia

 


FUNDACJA "BARKA"

Forma organizacji:  Fundacja

Siedziba:

 Mętków, ul. Nadwiślańska 32, 32-551 Babice

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 KRS 0000333221 Data dokonania wpisu: 23.07.2009 r.

NIP :  628-22-17-250
REGON :  12097604700000
Konto :  
Zarząd w składzie :

 Sędzielarz Halina – Prezes
 Wierzba Halina – Sekretarz
 Lelito-Pajor Joanna – Członek Zarządu

Cele statutowe :

 - Ochrona i restauracja obiektów zabytkowych, historycznych, w tym kościołów, dworów, pałaców oraz innych budowli świadczących o ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich i szlacheckich na przestrzeni wieków w szczególności na terenie powiatu chrzanowskiego
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji
- Działalność charytatywna
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządowych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna)

 


STOWARZYSZENIE "PODZAMCZE"

Forma organizacji: Stowarzyszenie

Siedziba:

ul. Zakopiańska 23, 32-551 Babice

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000458806

NIP :  
REGON :  
Konto :  
Zarząd w składzie :

Szczurek Stanisława – Prezes
Piasecka Anna – Wiceprezes
Piegza Józefa – Sekretarz
Gój Danuta - Skarbnik
Adamski Antoni – Członek Zarządu

Cele statutowe :

- Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców Babic a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego rozwoju wsi i stałego podnoszenia jakości życia jej mieszkańców
- Działalność charytatywno-opiekuńcza, w tym z zakresu opieki społecznej
- Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
- Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów patologii społecznych
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
- Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego
- Działalność na rzecz osób strszych i niepełnosprawnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
- Reprezentowanie interesów społeczeństwa w kontaktach z instytucjami publicznymi
- Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność doradczą dla społeczeństwa, doradztwo prawne, podatkowe, konsulting
- Wspieranie innych inicjatyw społecznych i działań dla realizacji celów stowarzyszenia
- Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 


FUNDACJA "BIOOGRODY"

Forma organizacji: Fundacja

Siedziba:

ul. Lipowiecka 6A, 32-551 Babice

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000506335

NIP : 628-22-61-624
REGON :  
Konto :  
Zarząd w składzie :

Patla Karolina – Prezes
Burzej Monika - Rada Fundacji

Cele statutowe :

- Działalność charytatywna
- Podejmowanie i wspieranie inicjatyw mającyc na celu poprawę stanu prawnego w zakresie ochrony środowoska
- Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie świadomości ekologicznej i rozwoju ekologicznej i turystycznej przedsiębiorczości
- Integracja środowisk ekologicznych
- Propagowanie wiedzy o środowisku przyrodniczym
- Promocja postaw ekologicznych poprzez tworzenie i współpracę z podmiotami gospodarczymi zajmującymi sie dziłalnością ekologiczną
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym szerzenie wartości demokratycznych
- Kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i wiejskiego stylu życia oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej
- Nauka, oświata i wychowanie
- Działania na rzecz osób niepołnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- i inne