• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

PODATKI, ŚRODKI TRANSPORTU, INFORMACJA PODATKOWA, FINANSE

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r., poz.846.).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018r., poz. 2466).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. 2021r., poz. 2266,)
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu i przyznaje się go za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Faktury Vat albo ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm)
2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich o znakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020r. poz. 2001) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”,
OPŁATY:
Bez opłat
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.
2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy podany we wniosku.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji ustalającej wysokość podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść w terminie 14 – tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Babice.
INNE INFORMACJE:
Wniosek o zwrot akcyzy składa się w terminie:
- Od dnia 1 lutego do 28 lutego br. wraz z fakturami VAT (lub ich kopie) za okres od sierpnia roku poprzedniego do ostatniego dnia stycznia roku w którym wniosek został złożony
- Od dnia 1 do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres od 1 lutego do 31 lipca br.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią współposiadanie, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
W przypadku gdy przedmiotem posiadania jest grunt dzierżawiony, należy przedłożyć umowę dzierżawy.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2266), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- Od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia br. – jeżeli wnioski zostały złożone w pierwszym terminie
- Od dnia 1 października do 29 października br. - jeżeli wnioski zostały złożone w drugim terminie
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Referat Finansowy
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice
I piętro, pokój 121
Tel. 32 620-11-30 wew. 33
WNIOSKI, FORMULARZE: