• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Złożenie przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                   www.babice.pl

WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO OSOBY FIZYCZNE

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.)
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Osoby fizyczne
WYMAGANE DOKUMENTY:

Złożenie informacje odpowiednio:
- IN–1 z załącznikami (ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3) dot. podatku od nieruchomości;
- IR-1 z załącznikami (ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3) dot. podatku rolnego;
- IL-1 z załącznikami (ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3) dot. podatku leśnego.

Formularze informacji wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ oraz poniżej. 

OPŁATY:
Stawki podatku odpowiednio:
•    Od nieruchomości- zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Gminy Babice;
•    Rolny- zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy; 
•    Leśny- zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Babice
INNE INFORMACJE:

Właściciel oraz współwłaściciele gruntów są zobowiązani złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub/i o gruntach lub/i o lachach, sporządzonych na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego od dnia zaistnienia zdarzenia. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
•    Grunty;
•    Budynki lub ich części
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podstawa opodatkowania:
•    Dla gruntów- powierzchnia;
•    Dla budynków lub ich części- powierzchnia użytkowa;
•    Dla budowli lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie amortyzowanej- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchne tę pomija się.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości określa art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY:
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
Podatek rolny jest obliczany na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi odpowiednio:
•    Od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
•    Od 1 ha gruntów- równowartość pieniężną 5 q żyta.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym określa art. 12 i 13 ustawy o podatku rolnym

PODATEK LEŚNY
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek leśny jest obliczany na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.  Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.

Uwaga: Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej - skarbowej.

SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Referat Finansów - Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice
I piętro, pokój 121
Tel. 32 620-11-30 wew. 33
WNIOSKI, FORMULARZE:

 

Formularze elektroniczne - EPUAP

Wzory informacji podatkowych dla osób fizycznych obowiązujące od 1 lipca 2019 roku