• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawarcie związku małżeńskiego w USC z cudzoziemcem

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W USC Z CUDZOZIEMCEM

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635  ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
- kobieta: ukończone 18 lat - (W przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą Sądu opiekuńczego jeśli kobieta ukończyła lat 16)
- mężczyzna ukończone 18 lat,
WYMAGANE DOKUMENTY:
• cudzoziemiec
1. Akt urodzenia /oryginał wraz z tłumaczeniem/
2. Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument taki oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz stanu cywilnego winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca.
3. Ważny  paszport
Strona będąca obywatelem/ką polską
• panna/kawaler - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza Babicami/
• wdowa/wdowiec - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza Babicami/, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie małżonka /jeżeli małżeństwo zostało zarejestrowane poza Babicami/, skrócony odpis małżeństwa oraz aktu zgonu współmałżonka /jeśli małżeństwo oraz zgon został zarejestrowany poza Babicami/
• rozwiedziona/rozwiedziony - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza Babicami/, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie /jeżeli małżeństwo zawarte było poza Babicami, bądź wyrok rozwodowy/)
OPŁATY:
Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca - 39 zŁ
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Ślub cywilny: Zostaje przyjęte od nupturientów pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zostaje ustalona data zawarcia małżeństwa.
Ślub konkordatowy: Zostaje przyjęte od nupturientów pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zostaje wydane zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia, przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub  wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. Wystąpienie z wnioskiem  jest niedopuszczalne, jeżeli sąd na podstawie art. 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozstrzygnął, że małżeństwo nie może być zawarte.
INNE INFORMACJE:
Strony winny zgłosić się minimum miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa z wyżej wymienionymi dokumentami, ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Jednakże kierownik może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu jeżeli przemawiają z tym ważne względy.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: