• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

PODATKI, ŚRODKI TRANSPORTU, INFORMACJA PODATKOWA, FINANSE

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

PODSTAWA PRAWNA:
1. Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zmian./
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 . w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe /Dz. U z 2015, poz. 2355/
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1627 ze zmian./
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Podatnik
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, który musi zawierać następujące informacje: - dane składającego wniosek: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP lub numer PESEL, - uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie, - informacje o sposobie odbioru zaświadczenia
OPŁATY:
1. Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za pozostałe zaświadczenia z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zaświadczenia lub odmowa jego wydania. Organ podatkowy, który nie może wydać zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści, odmawia wydania zaświadczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Babice w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia postanowienia.
INNE INFORMACJE:
Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o nie, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Referat Finansowy U.G. Babice, pion podatki pok. 118, 121 telefon: /32/ 620-11-30 wew. 33,34
WNIOSKI, FORMULARZE: