• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wymiar podatku od osób prawnych

PODATKI, ŚRODKI TRANSPORTU, INFORMACJA PODATKOWA, FINANSE

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO OSOBY PRAWNE

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1170).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333).
3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2019r., poz. 888).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1540)
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Zgłoszenie lub korekta obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym przez osoby fizyczne
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełnione informacje podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL - załącznik do uchwały Rady Gminy Babice Nr XIV/94/2015 z 27 listopada 2015 r. ( do 30.06.2019 r.) oraz wzory określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U z 2019 r. poz. 1105), Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz.1104), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz.1126) – od 1.07.2019r. Dokument będący podstawą powstania zobowiązania podatkowego lub jego zmiany np. akt notarialny, umowa dzierżawy ze Skarbem Państwa lub Gminą Babice, zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Formularze informacji podatkowych są dostępne w Referacie Finansów pok. 121 oraz poniżej
OPŁATY:
Brak opłat
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie i doręczenie podatnikowi decyzji ustalającej/zmieniającej wysokość zobowiązania podatkowego i terminów płatności
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Babice
INNE INFORMACJE:
Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu gruntów, nieruchomości od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym grunt lub nieruchomość została nabyta. W przypadku nowo wybudowanej budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub zmianę obowiązku podatkowego na podatek od nieruchomości, rolny, leśny / nabycie, zbycie, zamiana i inne/.
Uwaga; Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej - skarbowej.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Referat Finansowy U.G. Babice, pion podatki pok. 121 telefon: 32 620-11-30 wew. 33
WNIOSKI, FORMULARZE:

 

Wzory informacji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

Wzory informacji podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku