• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

URZĄD STANU CYWILNEGO

 Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą
- kobieta: ukończone 18 lat
- mężczyzna: ukończone 18 lat
WYMAGANE DOKUMENTY:
- dowody osobiste,
kawaler, panna przedkładają:
- odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Babice)
wdowiec, wdowa przedkładają:
- odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Babice)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie małżonka (jeśli małżeństwo zarejestrowane poza Babicami) lub odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka (jeżeli zarejestrowane poza gminą Babice)
rozwiedziony, rozwiedziona przedkładają:
- odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Babice)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy poprzednie małżeństwo zawarto poza gminą Babice lub odpis aktu małżeństwa i aktualny wyrok rozwodowy (gdy małżeństwo zawarte poza gmina Babice)
OPŁATY:
Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą  – 38,00 zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zaświadczenia
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia, wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.  Wystąpienie z wnioskiem,, jest niedopuszczalne, jeżeli sąd na podstawie art. 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozstrzygnął, że małżeństwo nie może być zawarte.
INNE INFORMACJE:
Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie to wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Obywatel polski zamieszkały za granicą, który nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą to zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydawane jest przez konsula. Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wydania.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: