• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

PODATKI, ŚRODKI TRANSPORTU, INFORMACJA PODATKOWA, FINANSE

 

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 67a, 67b, 67 c, art. 57, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zmian.)
2. Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Ulgi w podatkach stanowiących dochody Gminy Babice dla Podatników, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej w formie:
- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej
- Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz uzasadnieniem ubiegania się o ulgę,
- Oświadczenie podatnika dotyczące stanu rodzinnego, majątku, dochodów, źródeł utrzymania dla celów udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
- Zaświadczenie o korzystaniu z opieki społecznej,
- Ponoszone przez podatnika koszty (potwierdzone dokumentami – kserokopie rachunków za: czynsz, media, koszty leczenia, kredyty itp.)
II. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą
Jeżeli ubiegający się o ulgę podatnik jest przedsiębiorcą, do udzielenia ulgi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. We wniosku należy określić rodzaj pomocy o jaką podatnik występuje. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- zaświadczenie o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- dokumenty obrazujące sytuację finansową (rozliczenia podatkowe, sprawozdania)
- inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową
OPŁATY:
Nie pobiera się opłaty skarbowej
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1 miesiąc, w przypadku skomplikowanych spraw do 2 miesięcy
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Babice.
INNE INFORMACJE:
Ulga podatkowa może zostać przyznana tylko ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny.
Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Nie ma możliwości umorzenia podatku nie będącego zaległością podatkową.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Referat Finansowy U.G. Babice, pion podatki pok. 118 telefon: /32/ 620-11-30 wew. 34
WNIOSKI, FORMULARZE: