• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Odtwarzanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ODTWARZANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Odtworzenia dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana to osoba, której akt dotyczy, a także  jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, a także osoby które wykażą, że mają interes prawny w dokonaniu odtworzenia aktu zagranicznego
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Pisemny wniosek/podanie osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem, że dotychczas akt ten nie został odtworzony w żadnym polskim urzędzie stanu cywilnego/
- Dowód osobisty wnioskodawcy, w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierdzenia zameldowania na pobyt stały na terenie działania USC
- Zagraniczny dokument  – oryginał, bądź ksero lub fotokopia aktu, potwierdzona przez zagraniczny urząd, który przechowuje oryginały ksiąg i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów, który pozwoli odtworzyć treść aktu
- Inne dokumenty pozwalające odtworzyć treść aktu
OPŁATY:
Odtworzenie treści  aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą – 39 zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje wydana decyzja administracyjna
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy odbywa się bez zbędnej zwłoki, a załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
INNE INFORMACJE:
Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść. Odtworzenie zagranicznego dokumentu wymaga spełnienia następujących przesłanek: nastąpienia zdarzenia za granicą, zarejestrowania zdarzenia w zagranicznych księgach stanu cywilnego, niemożliwości uzyskania odpisu aktu lub poważnych trudności związanych z jego uzyskaniem.
Decyzje o odtworzeniu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: