• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LXXII Sesji Rady Gminy Babice

24 stycznia 2024

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXXII sesja Rady Gminy Babice. 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie LXXII sesji Rady Gminy Babice.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wolne wnioski.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2024 r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2033.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu     zarządzania kryzysowego.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego (zwierzęta).

9.     Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice  w 2024 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część działki nr 43, o pow. ok. 0,0089 ha, obręb Jankowice, będącej własnością Gminy Babice na okres kolejnych 3 lat.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Babice.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w  Gminie Babice

      na lata 2024-2030.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

14.  Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Babice na 2024 rok.

15.  Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa za rok 2023.

16.  Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej za rok 2023.

17.  Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

18.  Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Gminy Babice za rok 2023.

19.  Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023.

20.  Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.

21.  Odpowiedzi na wolne wnioski.

22.  Zakończenie obrad LXXII sesji Rady Gminy Babice.

 

sesja online