• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wyłożenie dokumentu "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko"

13 lutego 2023

Informacja o wyłożeniu projektu dokumentu.

Obwieszczenie

Stowarzyszenie Aglomeracja Chrzanowska zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027

wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko,

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko (załącznik do obwieszczenia).

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie Gminy/Urzędach Miejskich gmin tworzących stowarzyszenie w godzinach ich urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@a-ch.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 6 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia.

Formularz interaktywny do zgłaszania uwag jest dostępny TUTAJ