• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE LXXI SESJI RADY GMINY BABICE VIII-kadencji

15 grudnia 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXXI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXXI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/514/2023 Rady Gminy Babice z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Babice
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Mętków w rejonie ul. Wilczak
10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2024 r.
a) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej.
b) Opinia Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Gminy Babice.
c) Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2024 r.,
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok 2024,
- opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2024 – 2033. 
d) Przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu Budżetu Gminy Babice na rok 2024, dyskusja oraz głosowanie nad autopoprawką.
e) Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej na rok 2024 wraz z uwzględnioną autopoprawką.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2024 – 2033.
a) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2024 – 2033.
b) Przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2024 – 2033, dyskusja oraz głosowanie nad autopoprawką.
c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2024 – 2033 wraz z uwzględnioną autopoprawką.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice na lata 2024-2025.
15. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad LXXI sesji Rady Gminy Babice.

sesja online