• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

I posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Babicach

27 lutego 2023

W miniony piątek odbyło się I posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Babicach II kadencji. 

Podczas spotkania Radni Seniorzy ze swojego grona wybrali w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Rady, którym została Pani Jadwiga Kusior, Wiceprzewodniczącego - Pana Ryszarda Kurzawę oraz Sekretarza - Panią Bożenę Bajer.
Radni Seniorzy z rąk Wójta Gminy Babice Radosława Warzechy otrzymali zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminnej Rady Seniorów w Babicach.

Nowo wybranemu Prezydium Rady serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz seniorów gminy Babice!

Zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów w Babicach do do jej zadań należy w szczególności:
1) współpraca z organami Gminy Babice przy opiniowaniu i składaniu wniosków w istotnych problemach dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym;
2) monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych do zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej;
3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki;
4) inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
5) opiniowanie przedstawionych Radzie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu spraw dotyczących osób starszych określonych § 4;
6) koordynowanie imprez na rzecz seniorów w Gminie Babice, informowanie społeczności lokalnej i koordynacja działań podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
7) współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych;
8) budowanie pozytywnego wizerunku seniora;
9) upowszechnianie wiedzy o:
- możliwościach seniorów, ich potencjale społecznym, potrzebach i oczekiwaniach
- konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.