• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Gminna Rada Seniorów

23 grudnia 2022

Skład Gminnej Rady Seniorów w Babicach na lata 2022 – 2026.

Wójt Gminy Babice – Radosław Warzecha informuje, iż po przeprowadzeniu wyborów na członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach na lata 2022 – 2026 podczas spotkania wyborczego Radnych Rady Gminy Babice w dniu 21 grudnia br. w skład Gminnej Rady Seniorów w Babicach na lata 2022-2026 weszli: 
1. Bajer Bożena 
2. Bałys Marian
3. Bębenek Stefania 
4. Knapik Józefa
5. Kurzawa Ryszard
6. Kusior Jadwiga
7. Macuda Władysława
8. Nowak Krystyna Jadwiga
9. Olejarczyk Janina
10. Piwowarczyk Wiesława
11. Samborski Jacek Karol
12. Szeliga Małgorzata Krystyna
13. Tatar Henryk
14. Terlecka Ewa


Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Babice, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych:
1) integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
2) aktywności ludzi starszych;
3) profilaktyki i promocji zdrowia seniorów;
4) przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych;
5) edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego;
6) sportu, turystyki i rekreacji;
7) wykluczenia społecznego osób starszych;
8) warunków życia seniorów;
9) wymiany doświadczeń z innymi radami seniorów.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) współpraca z organami Gminy Babice przy opiniowaniu i składaniu wniosków w istotnych problemach dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym;
2) monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych do zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej;
3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki;
4) inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
5) opiniowanie przedstawionych Radzie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu spraw dotyczących osób starszych;
6) koordynowanie imprez na rzecz seniorów w Gminie Babice, informowanie społeczności lokalnej i koordynacja działań podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
7) współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych;
8) budowanie pozytywnego wizerunku seniora;
9) upowszechnianie wiedzy o:
- możliwościach seniorów, ich potencjale społecznym, potrzebach i oczekiwaniach
- konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.


Nowo wybranym Radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz seniorów naszej gminy!