• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Babice

24 marca 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/345/2021 Rady Gminy Babice z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania p.n.: „Kontynuacja przebudowy DP 1021K
ul. Piastowskiej w Babicach”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781- opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania utrzymania odcinków dróg wojewódzkich w zakresie koszenia traw na terenie Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce „Gospodarka Komunalna w Babicach spółka z o.o.” i objęcie nowych udziałów przez Gminę Babice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Babice dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów na obszarze Gminy Babice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice.
17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.02.2021-31.12.2021 r.
18. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa za rok 2021.
19. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
20. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej za rok 2021.
21. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Gminy Babice za rok 2021.
22. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
23. Odpowiedzi na wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy Babice.

sesja online