• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

ROK 2021 - GMINA BABICE W LICZBACH

25 stycznia 2022

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Akty urodzenia:
w gminie Babice urodziło się 80 dzieci w tym 7 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)

Akty zgonu:
w gminie Babice zmarły 122 osoby w tym 59 aktów zgonu sporządzono w USC Babice

Akty małżeństwa:
w USC Babice sporządzono 35 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie gminy,
w tym 22 śluby konkordatowe, 9 ślubów cywilnych i 4 akty umiejscowione)

Rozwody: do USC Babice wpłynęło 19 wyroków rozwodowych

Decyzje: wydano 3 decyzje administracyjne (decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk)

Zaświadczenia do ślubu konkordatowego: wydano 26 zaświadczeń

Jubileusz: 48 par zostało odznaczonych medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (osoby zamieszkałe na terenie gminy Babice zawarły związek małżeński w 1970 roku i 1971 roku)

Wydano 755 odpisów (odpisy skrócone, zupełne, wielojęzyczne)

Odnotowano 800 przypisków

Odnotowano 196 wzmianek pod aktami stanu cywilnego

Wprowadzono do nowego systemu 702 akty stanu cywilnego


EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba mieszkańców w Gminie Babice8849 (na dzień 31 grudnia 2021 r.)
Babice - 1467
Jankowice -733
Mętków - 1397
Olszyny - 809
Rozkochów - 787
Wygiełzów - 703
Zagórze - 2953
Ilość wydanych dowodów osobistych w 2021 r. – 422

OŚWIATA

 

Ogółem 989 dzieci: 317- przedszkola, 672 - szkoły (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.),
z tego :
Zespół Szkół Babice – 287 (100 - przedszkole, 187 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Jankowicach – 108
Zespół Szkół Mętków – 179 (46 – przedszkole, 133 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 14
Szkoła Podstawowa w Zagórzu – 230
Przedszkole Olszyny - 50
Przedszkole Zagórze – 121

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

Formy udzielonej pomocy w 2021 roku

 

Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym przyznano świadczenia

liczba świadczeń

Liczba osób w rodzinach

1

Zasiłki Stałe-ogółem

29

301

33

Osoby samotnie gospodarujące

27

275

29

Osoby pozostające w rodzinie

2

26

4

2

Zasiłki okresowe ogółem

70

494

92

Przyznane z tytułu:

bezrobocie

49

299

66

długotrwała choroba

1

1

1

niepełnosprawność

18

180

23

inne

7

14

9

3

Zasiłek celowy w tym:

120

195

167

 

Zasiłek celowy specjalny

33

77

53

4.

Usługi opiekuńcze

11

805

12

 

Schronienie

4

37

4

 

Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego

6

6

12

7.

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

6

73

6

 

Pomoc udzielona z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2021 roku

 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

ogółem

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej

1

Liczba osób objętych programem ogółem

151

16

16

120

2

liczba osób korzystających z posiłku

14

9

6

0

3

liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku

108

-

-

-

liczba rodzin

103

liczba osób w rodzinach

151

 

Powody przyznania pomocy w 2021 roku.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

86

121

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

4

4

Potrzeba ochrony macierzyństwa: wielodzietność

2

12

Bezrobocie

55

82

Niepełnosprawność

61

82

Długotrwała lub ciężka choroba

67

96

Bezradność w spawach prowadzenia gospodarstwa domowego

w tym:

10

36

Rodziny niepełne

4

9

Rodziny wielodzietne

3

15

Alkoholizm

6

8

Trudność w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego

2

2

Zdarzenie losowe

6

12

 

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny w 2021 roku.

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

liczba rodzin w których przyznany był asystent rodziny

10

Ogólna liczba rodziny w których współpraca z asystentem rodziny została zakończona

1

Powody zakończenia współpracy:

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

1

ze względu na brak współpracy i współdziałania

-

ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów

-

ze względu na osiągniecie przez dziecko 18 roku życia

-

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W okresie realizowania od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydano ponad 20 ton żywności.

Pomocą objęto 298 osób z terenu Gminy Babice. Liczba przekazanych paczek żywnościowych to 1130 sztuki.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Przyznane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze w 2021 roku

 

Liczba osób w rodzinie

 

rodzaj świadczenia

liczba rodzin

ogółem

w tym dzieci

 

świadczenie wychowawcze

1070

2745

1641

 

świadczenia rodzinne

316

731

297

 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

35

136

67

 

fundusz alimentacyjny

12

27

14

 

 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłki rodzinne

111

2144

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

98

1051

2.1.

urodzenia dziecka

6

6

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

11

55

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

7

93

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:

35

78

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

79

126

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania

37

351

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

27

342

 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

111

3165

 

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

181

2071

4.1.

Zasiłki pielęgnacyjne

149

1740

4.2.

Świadczenia pielęgnacyjne

32

331

4.3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

0

0

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

35

36

 

Świadczenie rodzicielskie

34

218

 

Świadczenia rodzinne razem:

316

5550

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

16

240

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne

8

93

 

Zasiłek dla opiekuna w 2021 roku.

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłek dla opiekuna

5

60

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna ZUS

3

36

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

1

12

 

INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT

ilość zawiadomień dot. budynków mieszkalnych w trakcie budowy – 19

ilość zawiadomień dot. nowo wybudowanych budynków mieszkalnych – 22

ilość zawiadomień dot. budynków mieszkalnych prognozowanych do wybudowania - 1

ilość decyzji o warunkach zabudowy – 96

ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 15

ilość bezdomnych psów i kotów przekazanych do schroniska – łącznie 22 szt. (11 psów i 11 kotów) – koszt Gminy – 61 725,00 zł

ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji/ kastracji – łącznie 57 zabiegów (37 kotów i 20 psów) dofinansowanie – 4 943,60 zł

 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W ramach udzielonej przez Gminę Babicę dotacji na wymianę źródeł ciepła zrealizowano
59 umów na łączną kwotę 177 000,00 zł. Poniżej tabela udzielonych dotacji w podziale
na sołectwa:

Nazwa Sołectwa

Kwota dotacji

Liczba wymienionych źródeł ciepła

Zagórze

87 000,00 zł

29

Babice

21 000,00 zł

7

Mętków

15 000,00 zł

5

Olszyny

30 000,00 zł

10

Jankowice

15 000,00 zł

5

Wygiełzów

9 000,00 zł

3

 

177 000,00 zł

59

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH

W roku 2021 w ramach realizacji zadania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babice zostały podpisane następujące umowy:

1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Babice w 2021r.  realizowało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski – Lider Konsorcjumz siedzibą ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków i

MKI Recykling Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z siedzibą ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków. W roku 2021 zagospodarowano 3298,245 Mg za kwotę 1 858 298,34 zł 

 

2. Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Babice w 2021 r.  realizowany był przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski z siedzibą ul. Nad Drwiną 33, 30-841. W roku 2021 odebrano 3291,025 Mg za kwotę 870 805,23 zł

 

3.Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Babice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski z siedzibą ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków. W roku 2021 przyjęto 7,22 Mg – koszt realizacji całości zamówienia, to 34 487,40 zł

 

WYWÓZ AZBESTU

W 2021 roku z 61 nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Babice zostało odebrane
i unieszkodliwione 146,970 Mg odpadów zawierających azbest
(płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachów) - kod odpadu 17 06 05.

Wyżej wymieniona usługa świadczona była przez Firmę Remontowo-Budowlaną „RAGAR” Radosław Rokosz os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków. Cena usługi wyniosła 53 967,38 zł.

 

ROBOTY DROGOWE:

1) DROGI GMINNE

 

W roku 2021 w Gminie Babice przeprowadzone zostały prace związane z remontem i modernizacją następujących dróg gminnych:

ul. Bagiennica w Jankowicach za kwotę: 42 769,22 zł.

ul. Mickiewicza w Wygiełzowie za kwotę: 42 130,45 zł

ul. Górska w Zagórzu za kwotę: 116 801,94 zł

ul. Pasternikowa w Olszynach za kwotę: 86 061,93 zł

ul. Widokowa w Zagórzu za kwotę: 51 122,28 zł

ul. Wiosenna w Olszynach za kwotę: 35 198,27 zł

ul. Źródlanej w Rozkochowie za kwotę: 74 781,55 zł

ul. Głogowej w Olszynach za kwotę: 102 570,92 zł

ul. Dębnickiej w Zagórzu - odcinek C za kwotę: 276 792, 82 zł.

 

2) DROGI WEWNĘTRZNE:

 

Wykonanie podbudowy ul. Lawendowej w Jankowicach – kwota 49 464,45 zł.

Wykonanie  podbudowy  ul.  Wspólnej  w  Jankowicach – kwota 17 988,75 zł.

Wykonanie drogi wewnętrznej od ul. Wiślanej w Olszynach – kwota 43 784,69 zł

Remont 150 m2 drogi wewnętrznej ul. Ryszarda Moskały w Zagórzu – kwota 9 750,00 zł.

 

 

3) DROGA TRANSPORTU ROLNEGO:

 

Przeprowadzony został remont drogi transportu rolnego zlokalizowanej na dz. nr 3214/1
w Rozkochowie o powierzchni 1204,10 m2  dofinansowany w 50% ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji wyżej wymienionego zadania wyniósł: 60 950,00 zł, natomiast dofinansowanie było równe 30 475,00 zł.

 

4) INNE PRACE DROGOWE NA TERENIE GMINY:

 

Drogi gminne oraz wewnętrzne na terenie Gminy Babice corocznie są poddawane remontom cząstkowym czyli zabiegom technicznym związanymi z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu – w roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 55 350,00 zł. W miesiącach letnich realizowane jest letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg, ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym przeprowadza się zimowe utrzymanie dróg, w zakresie odśnieżania oraz posypywania dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych.

 

5) DROGI POWIATOWE

 

Urząd Gminy Babice udzielił Powiatowi Chrzanowskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.

 

a) „Wykonanie przebudowy DP 1020K ul. Piastowskiej w Babicach”. Łączna wartość zadań to 318 005,65 zł. Udział Gminy Babice stanowi 25% sumy wartości zadania tj. 79 500,00 zł.

b) „Wykonanie dokumentacji przebudowy części DP1010K ul. Kard. Wyszyńskiego w Babicach i ul. Brzozowej w Mętkowie”. Łączna wartość zadań to 120 000,00 zł. Udział Gminy Babice stanowił kwotę 25 000,00 zł.

 

6) CHODNIK W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ UL. KRAKOWSKIEJ W BABICACH

 

W  2021 r. zrealizowano inwestycję polegającą na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi w ciągu drogi publicznej ul. Krakowskiej w Babicach od posesji nr 98 do skrzyżowania z ul. Włosieńską.  Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny & Berny, ul. Piaskowa 14, 32-551 Jankowice. Koszt robót to: 41 600,00 zł.

 

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

   W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” wykonano doświetlenie przejść dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 781 w miejscowości Olszyny i Jankowice. Gmina Babice zabezpieczyła na ten cel kwotę 30 058,10 zł.

 

OŚWIETLENIE

 

   W ciągu całego roku obowiązywała umowa na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych, jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych.

Pozostałe inwestycje w tym zakresie to budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej ul. Konwaliowej w Olszynach. Wartość robót 45 800,00 zł.

 

KOMUNIKACJA

 

1) W roku 2021 na terenie Gminy Babice funkcjonowały linie komunikacyjne obsługiwane przez prywatnego przewoźnika: Firma Przewozowa „AN-MAR", Andrzej Sala,
ul. Prymasa Wyszyńskiego 13, 32-566 Kwaczała na trasie:

 • Rozkochów – Wygiełzów – Rozkochów
 • Mętków – Zagórze – Mętków
 • Jankowice – Wygiełzów – Jankowice.

Gmina Babice uzyskała dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 133 808,82 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 19 929,18 zł na ten cel przekazała gmina Babice.

 

2) Gmina Babice udzieliła Związkowi Komunalnemu „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie linii nr: B, 38 oraz przedłużenia kursów linii 17a i 32a w soboty, niedziele i święta do Wygiełzowa w okresie lipiec – wrzesień w kwocie 44 296,76 zł

 

AKCJA SADZENIA DRZEW

 

W październiku 2021 przeprowadzono w Gminie Babice akcje sadzenia drzew. Aktywnymi uczestnikami sadzenia 240 drzew na terenie całej gminy, byli m.in.: przedszkolaki, uczniowie, dyrekcja placówek, sołtysi oraz przedstawiciele Rady Gminy Babice

 

 

PRZEGLĄD INWESTYCJI w roku 2021

 

 

 • Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jankowicach
  z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu, ciągami pieszymi, małą architekturą i wewnętrznymi instalacjami. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Sikora w Nowym Targu.

W 2021 r. wykonano prace przygotowawcze, fundamenty i płytę wraz z układem kanalizacyjnym. Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na maj 2023 r. Wartość inwestycji to 3 084 414,08 zł.

 

 • Przy Zespole Szkół w Mętkowie powstał nowy obiekt sportowy – boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Jego wykonawcą jest firma PROVOL Sp. z o.o. Sp. K. w Olkuszu. Powstały obiekt sportowy jest przystosowany do gry
  w piłkę ręczną, mini-piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. Całkowita wartość zadania wynosiła: 408 360,00 zł. Inwestycja była realizowana przy wsparciu finansowym w kwocie 124 660,00 zł. w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu “Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

 

 

 • Zakończyła się rozbudowa istniejącego budynku OSP w Rozkochowie wraz
  z zagospodarowanie terenu wokół obiektu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ogrodzenia. W 2021 r. w budynku wykonana została nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. Wykonano także modernizację wnętrz poprzez wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, posadzek
  i parkietu, odnowiono ściany. Drugi etap inwestycji o wartości: 875  309,00 zł. został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z pożyczki na rewitalizację udzielanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

 

 • Zakończył się proces modernizowania otoczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu. Wartość realizowanej inwestycji to 700 000,00 zł. Zadanie uzyskało współfinansowanie w kwocie 40 000,00 zł z programu „Małopolskie OSP 2021”
  ze środków Województwa Małopolskiego.

 

 • Zakończono prace na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Zakończono budowę układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem, rozprowadzono również sieć energetyczną. Wcześniej wykonana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wartość wykonanych inwestycji przekroczyła 3 mln zł.

 

 • Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Babice. Zakończenie prac szacuje się na czerwiec 2022 roku. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje drogi gminne:
  ul. Zamkową, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, M. Skłodowskiej-Curie, Kardynała Wyszyńskiego, Spółdzielczą, Topolową w Babicach.

 

 • Wykonanie dokumentacji i przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Osiedlowej
  w Babicach na kwotę 40 000,00 zł

 

 • Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kWp dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Babicach na kwotę 102 336,00 zł oraz o mocy 15 kWp dla potrzeb Przedszkola w Babicach na kwotę 56 334,00 zł.

 

 • Wykonano zarurowanie rowu ul. Jana Pawła II w Jankowicach” na kwotę 24 616,35 zł

 

 • Ponadto przygotowano dokumentacje projektowe pod docelową realizację inwestycji związanych z:

-          budową oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ul. Władysława Jagiełły
w Babicach,

-          budową Ośrodka Zdrowia w Zagórzu,

-          wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Św. Floriana w Mętkowie

-          odwodnieniem ulic: Zamkowa, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Elizy Orzeszkowej w Babicach,

-          budową kanalizacji w Olszynach,

-          modernizacją Domu Ludowego w Wygiełzowie

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem – 118
Założenie działalności gospodarczej – 21

Zmiana - 56
Zawieszenie działalności gospodarczej – 19
Wznowienie działalności gospodarczej – 9
Zakończenie działalności gospodarczej – 13Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2021 r. w 21 sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 3 sklepy- sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 2 sklepy - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa),
- 16 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Funkcjonowało 5 lokali gastronomicznych gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1 lokal gastronomiczny - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zostało wydanych ogółem:
- 38 zezwoleń detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),
- 1 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.