• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice

19 marca 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 17:30 odbędzie się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice 2021 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Babice nieruchomości o numerach: 1852, 1853/2, 1854/1, 1857/1, 1856, 1857/1, 1857/2 położonych w obrębie Zagórze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek numer 1191/6, 2639/9, 1188/15, położonych w obrębie Jankowice, będących własnością Gminy Babice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Babice w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Babice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Babice z dnia 2 sierpnia 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019/2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania Petycji- listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpoznania trzech petycji w interesie publicznym dotyczących niedopuszczalnych działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Babice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych i poruszających temat zasadności szczepień oraz czwartej petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania „Petycji do tutejszej Rady Gminy o opinię ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego”.
20. Odpowiedzi na wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy Babice.

 

Transmisja ONLINE