• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

15 kwietnia 2020

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. (piątek) od godz. 16:00 odbędzie się XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania p.n.: „Kontynuacja przebudowy DP1014K ul. Piłsudskiego w Zagórzu ETAP II”
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Babice
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Babice działki nr 619 o powierzchni 0,3452 ha położonej w obrębie Babice
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr VII/3/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Babicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora wraz z odpowiedzią na skargę
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” oraz przystąpienia Gminy Babice do tego Stowarzyszenia
15. Sprawozdania:
a. z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
b. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
c. z realizacji Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 za rok 2019.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE