• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XX sesja Rady Gminy Babice

22 stycznia 2020

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XX sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2020 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XVIII/123/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy Babice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
16. Przyjęcie rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Babice na 2020 r.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE