• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Startuje Małopolski TELE-ANIOŁ

19 czerwca 2018

W dniu 06 czerwca 2018 r. Gmina Babice poprzez podpisany list intencyjny przez Wójta Gminy Babice - Radosława Warzecha przystąpiła do współpracy przy realizacji innowacyjnego projektu pn. ”Małopolski Tele-Anioł”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Samorządem Województwa Małopolskiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W Małopolsce program „Tele-Anioł” obejmie 10 tys. osób niesamodzielnych ze względu
na wiek, stan zdrowia oraz niepełnosprawność. Każda z zakwalifikowanych do projektu osób otrzyma tzw. bransoletkę życia, dzięki której w razie potrzeby wezwie pomoc jednym przyciskiem. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek,  jednak  zamiast wyświetlacza, ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS”, poprzez który potrzebujący mogą kontaktować się z Centrum Teleopieki, w którym przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu oczekuje zespół ratowników medycznych. Na opaskę bezpieczeństwa można także zadzwonić
i rozmawiać, ponieważ urządzenie ma kartę SIM i indywidualny numer. W ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy centrum, ale także jej bliscy. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli też zadzwonić, żeby zdobyć potrzebne informacje np. o przysługujących świadczeniach socjalnych lub po prostu – żeby się poradzić, zwierzyć z problemów. Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna.

Część uczestników programu „Tele-Anioł” będzie również korzystać ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w domu zarówno przez fachowców, jak i w ramach opieki sąsiedzkiej. Tą opieką zostanie objęta grupa ok. 3,2 tys. osób.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznegorozumianego jako wykluczenie z powodu więcej
  niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

 

Nabór do I tury projektu trwa do końca października 2018 roku lub do wyczerpania miejsc.

 

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej do udziału w projekcie „Małopolski Tele - Anioł” dostępne są w:

- Urzędzie Gminy - pok. 117 – I piętro (Dział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice) oraz na Dzienniku Podawczym – pok. 1 – parter w godzinach pracy Urzędu

- Gminnym Centrum Usług Senioralnych – pok. 2 – parter (budynek Urzędu Gminy Babice,
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice), środa, czwartek w godz. 15.00-17.00, piątek godz. 14.00-16.00

oraz dostępne do pobrania ze stron: www.babice.pl, www.senior.babice.pl

 

Formularze zgłoszeniowe można składać:

1. Osobiście w jednym z miejsc:

 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)

 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)

 • Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)

 • w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego,
 • w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku
  po wcześniejszym umówieniu spotkania:

a)   Biuro projektu Lidera

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@umwm.pl

b)   Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Placówek Caritas w Proszowicach

ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro,

tel. 883 316 158

c)    Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5,

e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł".

3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Realizatorzy projektu - Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka