• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dofinansowanie rewitalizacji Babic

21 marca 2018

Gmina Babice otrzymała ponad 3,8 mln zł na zadania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem” w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i uzyskała pozytywną ocenę. Zadanie znajduje się liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.
Wskazujemy, że w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursie wpłynęło aż 197 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosiła 603 143 913,18 zł, co stanowiło 508,6% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.
Całkowita wartość projektu wynosi: 5 415 794, 29 zł, z czego 3 815 680,16 zł stanowi dofinansowanie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne.
Zadanie polega na rozbudowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w zakresie niezbędnym do przystosowania pomieszczeń przedszkola w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu nauki i zabawy dla dzieci.
Rozbudowa budynku obiektu oświatowego składa się z wykonania dwóch jednokondygnacyjnych, nie podpiwniczonych skrzydeł. Skrzydło południowe zachodnie mieścić będzie cztery oddziały przedszkolne oraz pokój nauczycielski, w skrzydle północno - wschodnim zlokalizowana będzie kuchnia, jadalnia oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne.

2. Adaptację przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Babice na cele społeczne:
- przebudowa ul. Parkowej w ciągu pieszo-jezdnym oraz budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym,
- utworzenie przestrzeni (placu) poprzez wykonanie utwardzeń Placu Mogielnickiego,
- budowa obiektów małej architektury polegająca na wyodrębnieniu miejsc wypoczynku na Placu Mogielnickiego,
- rozbiórka budynku dawnego przedszkola,
- aranżacja i wykonanie elementów zieleni,
- remont schodów terenowych pomiędzy ul. Gołąba i ul. Ks. Kosowskiego,
- budowa pochylni dla niepełnosprawnych na Placu Mogielnickiego,
- budowa zjazdu z ul. Gołąba oraz budowa 10 miejsc postojowych,
- przebudowa ul. Kanoniczej i ul. Ks. Kosowskiego,
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na Placu Mogielnickiego,
- budowa oświetlenia.