• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXVII Sesja Rady Gminy Babice

8 września 2017

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje że w dniu 15 września 2017r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek XXXVII Sesji Rady Gminy Babice.

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Babice oraz XXXV i XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy .
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Babice za I półrocze 2017r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2017-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babice .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXXI220/2017 z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi prokuratora na uchwałę Rady Gminy Babice Nr XXXI/220/2017 z dnia 24 marca 2017 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Podzamcze” w Babicach .
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie odwodnienia dróg gminnych .
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Babicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Babicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Babicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Babicach .
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mętkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mętkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Mętkowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Mętkowie .
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jankowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego .
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zagórzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Adolfa Chojnackiego .
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie .
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Babicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Babicach .
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Jankowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jankowicach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Mętkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Mętkowie .
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Zagórzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zagórzu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Babice nr XXXIV/258/2017 z dnia 28 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na dofinansowanie zadania „Naprawa podnośnika PMT-42 D dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach (tajne głosowanie).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/88/2003 Rady Gminy Babice.
26. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych według stanu na 31 grudnia 2016 r.
27 .Informacja o oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy Babice, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych.
28. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
29. Informacja Wójta Gminy z działalności za ostatni okres.
30. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
31. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Babice.