• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

UWAGA !!!

3 października 2016

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej

lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz.1161) rzeczoznawcę powołuje wójt na wniosek osoby zainteresowanej.
Rzeczoznawca musi być mieszkańcem gminy Babice i spełniać jeden z następujących warunków:
1. posiadać wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2. posiadać ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem lub
3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub
4. ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż w gospodarstwie rolnym lub
5. ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.
Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko;
2. adres zamieszkania;
3. adres do korespondencji;
4. informacje o wykształceniu.
Do wniosku dołącza się:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

Osoby chętne powinny złożyć wniosek do Urzędu Gminy Babice do dnia 07 października 2016 r.