• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości

6 kwietnia 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Babice o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Olszynach przy ulicy Koszykarskiej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Babice z dnia 02 lutego 2016r.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Babice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Babice, położonej w Olszynach przy ulicy Koszykarskiej składającej się z sześciu działek o następujących numerach: 2203/4 o pow. 0,1099 ha, 2203/5 o pow. 0,1006 ha, 2203/6 o pow. 0,1006 ha, 2203/7 o pow. 0,1054 ha, 2203/8 o pow. 0,1301 ha, 2203/12 o pow. 3,2762 ha co stanowi łącznie 3,8228 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości o powierzchni 3,8228 ha wynosi: 540 790,00 zł.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 i art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054) sprzedaż działki nr 2203/12, której wartość wynosi 328 000,00 zł korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT dla dz. 2203/4, 2203/5, 2203/6, 2203/7, 2203/8, których łączna wartość wynosi 173 000,00 zł doliczony został VAT w wysokości 23% tj. 39 790,00 zł co daje łącznie 212 790,00 zł.

Wadium: 55 000,00 zł.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer KR1C/00066134/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, jednostka rejestrowa 120302_2.0004.G270.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania
Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice ww. działki leżą na terenie przeznaczonym pod:
działka nr 2203/4, 2203/5, 2203/7 – tereny rozwoju zabudowy mieszkalno – usługowej,
działka nr 2203/6, 2203/8 – tereny rozwoju zabudowy mieszkalno – usługowej i tereny otwarte o kluczowym znaczeniu dla ochrony zasobów ekologicznych,
działka nr 2203/12 - tereny rozwoju zabudowy mieszkalno – usługowej, tereny otwarte o kluczowym znaczeniu dla ochrony zasobów ekologicznych, tereny ofertowe dla lokalizacji ośrodków rekreacyjnych i w obszarze linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz ze strefą ochronną.
Dla dz. 2203/4 – 2203/8 wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy.

3. Opis nieruchomości
Ww. nieruchomość nie jest zabudowana, położona przy ulicy Koszykarskiej w Olszynach. Nieruchomość w części jest zadrzewiona i zakrzewiona, usuniecie drzew i krzewów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Po stronie południowo - wschodniej graniczy z potokiem Olszyńskim o nieuregulowanej linii brzegowej. Część nieruchomości znajduje się w obszarze linii elektroenergetycznej średniego i wysokiego napięcia.

4. Zobowiązania i obciążenia nieruchomości
Ww. nieruchomości wolne są od zobowiązań i obciążeń.

5. Termin i miejsce przetargów
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferencyjnej w dniu 18.04.2016 r. o godzinie 10:00.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 10.12.2015r.

6. Warunki uczestnictwa w przetargach
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
W dniu przetargu Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz:
- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (nie dotyczy wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej – odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Babice.
Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, o której mowa w ustawie z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380). W przypadku nie uzyskania zezwolenia, wpłacone wadium przepada.

7. Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jw. na konto Urzędu Gminy Babice do dnia 13.04.2016 r., nr konta: 53 8444 0008 0010 0100 2017 0022 BS Chrzanów O/Babice, w tytule przelewu: „przetarg – Koszykarska”.
Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Gminy Babice.
Dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu) winien zawierać w przypadku osób fizycznych: imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych pełną nazwę firmy, jej siedzibę.
Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wylicytowana cena sprzedaży działki płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. (wysokość ustalonej w wyniku przetargu części ceny sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT zostanie ustalona przy uwzględnieniu proporcji minimalnego postąpienia w cenie wywoławczej)
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.
Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 kc w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Nieruchomość zbywana będzie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Zbycie działek nastąpi bez okazania granic, według danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego przez nabywcę, Gmina Babice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.
Wójt Gminy Babice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy począwszy od 02.02.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice ( I piętro obok pok. 115 ), na wybranych tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Babice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.babice.pl oraz w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babicach, ul Krakowska 56 w godzinach pracy – pokój 115, tel. (032) 620 11 25, wew. 51.


Wójt Gminy Babice