• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

VIII Sesja Rady Gminy Babice

17 czerwca 2015
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2015r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej.”
6. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Babice za 2014 r.
1/ wystąpienie Wójta  Gminy i Skarbnika Gminy Babice (przedstawienie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Babice, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego)
2/ opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice
3/ opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
4/ dyskusja
5/ podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za rok 2014;
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Babice za 2014r.
- absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Babice za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Babice na 2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XLVI/386/2014 z dnia 24 października 2014r. dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja Potoku Olszyńskiego”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi dotyczącej odrzucenia oferty Stowarzyszenia Ziemi Lipowieckiej złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na  realizacje zadań publicznych Gminy Babice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.
11. Informacja z działalności Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze.”
12. Informacja  z działalności OSP z terenu Gminy Babice.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
14. Informacja Wójta Gminy Babice  z działalności za ostatni okres.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Babice.