• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

27 czerwca 2014
W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.
W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Poz. 755).
Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
2) małżonek rodzica
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej jej członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty.
Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Kart wydaje i przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach, Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego mający siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 56 (parter - pok. nr 2) w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00 Formularz wniosku można pobrać również ze strony internetowej OPS oraz poniżej.
Więcej informacji można również uzyskać na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny