• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LI Sesja Rady Gminy Babice

18 czerwca 2014
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2014 r. /czwartek/ od godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Babice
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy  Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad LI Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie  protokołu z obrad L Sesji Rady Gminy  Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice za 2013 r.
1/ wystąpienie Wójta  Gminy i Skarbnika Gminy Babice( przedstawienie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Babice, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego)
2/ opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice
3/ opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
4/ dyskusja
5/ podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za rok 2013;
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Babice za 2013 r.
- absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Babice za rok 2013.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany w Uchwały Budżetowej  Gminy Babice na 2014 r.;
- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Babice działki nr 1756/1 i 1756/2 położonych w obrębie Zagórze;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłową pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.
7. Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Babice.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Babice o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesjami.
9. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Babice.