• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLVIII Sesja Rady Gminy Babice

12 marca 2014
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w  dniu 21 marca 2014 r. od godz. 9:00. w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLVI sesji i XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Babice na  2014r .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Babice.      
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2014r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Babice  działki nr 634/2 położonej w obrębie Mętków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - udziału 50% w nieruchomości stanowiącej działkę, nr 497/8 zabudowanej budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu, wpisanej do KR1C/00030792/9 położonej w obrębie Zagórze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2014 Rady Gminy Babice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Alwerni za 2013r.
15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  między sesyjnym.
17. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Babice.