• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXVI Sesja Rady Gminy Babice

18 kwietnia 2013
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013r .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1110/15 w Babicach o powierzchni około 7.0 ha na okres do 27 lat na cele działalności gospodarczej związanej z pozyskiwaniem energii słonecznej.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2012.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
12. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad  XXXVI Sesji Rady Gminy Babice.