• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Szkody wyrządzone przez bobry

2 maja 2012
Za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
PLAC NA STAWACH 3, 30-107 KRAKÓW

Sekretariat:
tel. (12) 61 98 120, (12) 61 98 121
fax: (12) 61 98 122

Godziny urzędowania RDOŚ:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek-piątek 7.30 - 15.30

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1[1] (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1220; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549)
Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
4) ochrona częściowa — ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części;
Art. 118. 1. Prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne — na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót.
Art. 126. 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
5) bobry — w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści.
3. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.
4. Właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego — z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1.
5. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 4, może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.
6. Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
2) jeżeli poszkodowany:
a) nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
b) nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;
3) za szkody:
a) powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego.

ZEZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ TAMY
Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów. W związku z powyższym właściciel gospodarstwa na terenie, którego doszło do przetamowania, spowodowanego spiętrzeniem wody przez bobry może wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy.