• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Babice

29 grudnia 2010
Przypominamy, że uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do właścicieli nieruchomości
     Przypominamy, że uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do właścicieli nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zakresie oczyszczenia chodników na równi z właścicielami traktuje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Śnieg powinien być odgarnięty w takie miejsce, by nie powodować zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów oraz aby chodnik nie był śliski.
     Ponadto informujemy, że za niewypełnienie obowiązków wynikających z ustawy może zostać nałożona w drodze mandatu karnego kara grzywny w wysokości 100 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń).