• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców i podsumowanie projektu

21 grudnia 2010
17 grudnia 2010 r. o godz. 15:00 w sali OSP w Babicach odbyło się spotkanie Wigilijne połączone z podsumowaniem projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach.
     17 grudnia 2010 r. o godz. 15:00 w sali OSP w Babicach odbyło się spotkanie Wigilijne połączone z podsumowaniem projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach. Wdrażany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2010 r. projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Babice” jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyło około 180 osób z terenu Gminy Babice.
     Wśród zaproszonych gości był Pan Radosław Warzecha - Wójt Gminy Babice, Radni Gminy Babice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wiesławem Dominem, Ksiądz Proboszcz Antoni Pitek, Sołtysi, przedstawiciele Oświaty, Kultury, Organizacji Pozarządowych, Koło Gospodyń Wiejskich z Zagórza, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczestnicy projektu.
     Rozpoczynając spotkanie Pani Jolanta Radecka – Kierownik OPS w Babicach serdecznie przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który złożył wszystkim obecnym na spotkaniu Wigilijnym mieszkańcom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.
     W dalszej części Koordynator projektu – Pani Agata Pałka przedstawiła ogólne informacje na temat realizacji projektu. Następnie Wójt wręczył uroczyście uczestnikom projektu dyplomy oraz upominki, po czym Animator Lokalny – Pani Katarzyna Tekielak zaprezentowała działania, które zostały zrealizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W dalszej kolejności Kierownik OPS złożyła podziękowania dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Aktywności Lokalnej. Ciepłego i rodzinnego charakteru całej uroczystości dodały jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego z Zagórza przygotowane przez Panie Zofię Kosowską oraz Renatę Muchę, jak również występ artystyczny Koła Gospodyń z Zagórza.
     W ramach projektu systemowego indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostało 12 osób korzystających z pomocy społecznej.
Udało się zrealizować wszystkie instrumenty aktywnej integracji założone w projekcie, czyli aktywizacja społeczna polegająca na uczestnictwie w doradztwie zawodowym prowadzonym w formie spotkań grupowych, które obejmowały zagadnienia tj. rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, kluczowe umiejętności życiowe, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, ukierunkowanie zawodowe. Zrealizowane zostały także zajęcia indywidualne oraz grupowe z psychologiem. Uczestnicy podczas trwania tych zajęć zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: komunikacja, samoocena i samoświadomość, stres – czym jest, jak sobie z nim radzić, nauka rozpoznawania i ekspresji emocji.
Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Dzięki tym zajęciom każda z osób uczestniczących w projekcie miała możliwość zapoznania się z działaniem spółdzielni socjalnej, wzięła udział w treningu budżetowym, treningu zarządzania czasem, zajęciach z zakresu prawa pracy i BHP, warsztatach jak kształtować swój wizerunek zewnętrzny, a także z zakresu prawa na co dzień.

     W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano imprezy, spotkania i działania takie jak:
• Konferencja Promująca Projekt
• Debata Obywatelska
• Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza
• Dzień dziecka
• Ognisko integracyjne
• Zagórskie Święto
• Młodzieżowy Turniej Koszykówki
• Wspólna biesiada
• Konkurs „Mój piękny ogród – dbam, więc mam”
• Wyjazd integracyjny
• Zajęcia plenerowe o tematyce „Graffiti”
• Kurs Tańca Towarzyskiego
• Poprawa estetyki otoczenia
• Rajd rowerowy
• Bieg przełajowy
• Dzień Seniora
• Akcja „Samopomoc w nauce”
• „Lekcje Tradycji Regionalnych”

     Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za wytrwałość i życzymy powodzenia. Mamy nadzieję, że przejście przez wszystkie etapy Projektu zostanie uwieńczone uzyskaniem zatrudnienia.
     Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.