• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

II i III Sesja Rady Gminy Babice

9 grudnia 2010
10 grudnia 2010 r. (piątek) odbędą się II i III Sesja Rady Gminy Babice
10 grudnia 2010 r. (piątek) odbędą się II i III Sesja Rady Gminy Babice:
II Sesja Rady Gminy Babice odbędzie się o godz. 9.00. Porządek sesji jest następujący:        
1. Otwarcie  Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy Babice.
4. Informacja Wójta Gminy Babice o stanie finansowym gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Babice na 2010r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Babice od dnia 10 stycznia 2011r. do dnia 09 stycznia 2012r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o. na lata 2011-2012.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Babice w tym:
- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice,
- w sprawie powołania składów osobowych komisji.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16.  Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Babice.

III Sesja Rady Gminy Babice odbędzie się o godz. 13.00. Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Babice.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Babice przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babice.
5. Wystąpienie Wójta Gminy Babice.
6. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Babice.
7. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Babice.