• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nieruchomość do dzierżawy

1 grudnia 2010
Wójt Gminy Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Babice
     Wójt Gminy Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Babice, obręb Zagórze , stanowiącej własność Gminy Babice. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomość położonej w Zagórzu
 
Część działki nr 1871 o pow. około 2,7 ha ( RIVb ) – KR1C/00074065/4
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi : 1200, 00 zł ( tysiąc dwieście zł )
Minimalna wysokość postąpienia : 12,00zł
Wadium : 200,00zł ( dwieście złotych )

     Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu jest płatny rocznie w dwóch ratach : pierwsza do 15 kwietnia , druga do 15 października danego roku. Od  dnia podpisania umowy przez  osobę wyłonioną w  przetargu, do 30.06.2011 r. nie  będzie pobierany czynsz dzierżawny .
     Czynsz dzierżawny nie obejmuje należnego podatku od nieruchomości rolnej. Stawka czynszu dzierżawnego ustalona w przetargu będzie obowiązywała do końca umowy dzierżawy. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu winna zapoznać się z projektem umowy ,  pok.115 podpisać każda stronę projektu umowy i oświadczenie, że znany jest jej stan nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
     Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu dzierżawiona jest wyłącznie na cele rolnicze. Gmina Babice nie wyraża zgody na stosowanie przy uprawach komunalnych osadów ściekowych.
     Dzierżawiona nieruchomość nie jest przeznaczona do sprzedaży po zakończeniu  umowy.
     Przetarg odbędzie się w dniu 03 stycznia 2011r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Babice.
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 30 grudnia 2010r.  na kontro Urzędu Gminy nr 53 8444 0008 0010 0100 2017 0022 BS Chrzanów O/ Babice, w tytule przelewu: „przetarg na dzierżawę działki 1871” lub w kasie urzędu w godz.8.00-11.30 oraz 12.30-14.30. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu przed jego otwarciem. Wadium wniesione przez osobę która wygra przetarg zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy.
     Umowa dzierżawy musi być zawarta w terminie 14 dni od skutecznie zakończonego przetargu .Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba  , która przetarg wygra  uchyli się od zawarcia  umowy . Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać pod nr Tel.(032 )620 11 25 wewn.51 pok.115 w Urzędzie Gminy Babice.                                             

WÓJT GMINY BABICE